top of page

Huishoudelijk reglement

1. Aanvaarding

 

Bij inschrijving in onze club en bij betaling van het lidgeld aanvaarden alle leden en hun supporters het onderstaande huishoudelijk reglement. Ieder lid/ iedere supporter zal zich hier dan ook op en naast het veld naar gedragen.t bestuur. 

 

2. Lidmaatschap – aansluiting

 

 1. Ieder spelend lid betaalt jaarlijks lidgeld dat wordt vastgelegd door het bestuur.

 2. Eens het lidgeld betaald is, wordt het niet meer terugbetaald, behoudens uitzonderlijke gevallen.

 3. Het clublidmaatschap is pas een feit vanaf de volledige betaling van het lidgeld voor het desbetreffende seizoen.

 4. Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor de duur van 1 seizoen of de resterende periode van dat seizoen. 

 5. Iedere speler dient ervoor te zorgen dat zijn medische fiche tijdig in orde wordt gebracht en ter beschikking wordt gesteld van het secretariaat.

 6. Spelers die hun lidgeld niet betaald hebben voor aanvang van de competitie of waarvan de medische fiche niet in orde is binnen de vooropgestelde tijd, mogen niet deelnemen aan wedstrijden.

 7. Tenzij in de periode 1 mei – 31 mei, het secretariaat, een schriftelijk bericht van mutatie heeft ontvangen, wordt geacht dat het lid zijn lidmaatschap bij Basket Stabroek het volgende competitiejaar voortzet. Kosten die voortvloeien uit het niet correct stopzetten of niet correct overdragen van licenties zullen volledig aan het lid doorgerekend worden.

3. Kleding en sporthygiëne

 1. De wedstrijdkledij zorgt voor de uitstraling van de club. Er wordt dan ook extra zorg aan besteed. 

 2. Kies voor degelijke sportschoenen zonder zolen die markering nalaten. De sportvloer enkel betreden met je sportschoenen. Schoenen waarmee je zowel binnen als buiten loopt, worden niet toegelaten. 

 3. Lang haar wordt samengebonden (zowel voor meisjes als jongens). 

 4. Douchen is verplicht na elke wedstrijd. Het douchen en aankleden in kleedkamers moet niet langer duren dan nodig. De kleedkamers worden steeds netjes achtergelaten.

 5. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, breng desgewenst sporttas en gerief mee in de sportzaal en plaats deze ordentelijk in de zaal. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke zaken. 

 6. Gsm's dienen uitgezet te worden tijdens de training en wedstrijd.

4. Engagement
 1. Om de club te voorzien van inkomsten, worden toogdiensten en nevenactiviteiten voorzien. Bij elke wedstrijd moet er ook iemand zijn die de tafelfuncties op zich neemt. Het wordt van alle leden en/of ouders verwacht dat zij zich hiervoor ten volle inzetten.

 2. Alle gekwetste spelers worden verwacht aanwezig te zijn op de wedstrijden om hun medespelers aan te moedigen. 

 3. We hopen dat onze jeugdspelers regelmatig de wedstrijden van de seniorploegen zullen volgen om hen aan te moedigen. Andersom verwachten we ook dat seniorspelers bij wijze van aanmoediging aanwezig zijn bij enkele wedstrijden van de jeugd.

 

5. Gedragscode
 1. Je bent op het door de coach opgegeven uur aanwezig tijdens trainingen en voor de wedstrijd.

 2. Elke speler (of ouder, gelet op eventuele leeftijd van de speler) zal persoonlijk de coach verwittigen op de vooraf afgesproken wijze (whatsapp, telefoon, …) indien hij/zij om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd.

 3. Het dragen van uurwerken, halskettingen, piercings of andere juwelen zijn niet toegelaten, daar zij kwetsuren bij een speler of derden kunnen veroorzaken.

 4. Het gedrag van leden getuigt van loyaliteit jegens de club. Volgende gedragingen worden niet getolereerd:

 • Elke handeling van psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover medespelers, ouders, officials en scheidsrechters

 • Openlijk kritiek uiten op medespelers

 • Openlijk obscene gebaren maken

 • Ongeoorloofde reactie tegenover scheidsrechters, coaches, afgevaardigden, spelers en supporters.

 • Het uiten van racistische opmerkingen en/of geluiden

 • Gebruik van alcoholische dranken net voor of tijdens de wedstrijden.

 • Gebruik van geestverruimende middelen (drugs) of alles wat daaronder valt

 • Beschadigen van publiciteitsborden, zaal- of kantine infrastructuur.

6. Maatregelen bij het overtreden van de gedragscode

 1. Elke coach kan, indien nodig een gesprek met een speler aangaan. Bij een incident tijdens de wedstrijd, gebeurt dit gesprek bij voorkeur niet op de wedstrijddag, wel voor de eerstvolgende training. Indien de speler minderjarig is, zullen ook de ouders vooraf in kennis gesteld worden en worden ze betrokken bij het gesprek. De aanwezigheid van de ploegafgevaardigde is aangewezen.

 2. Indien de coach van oordeel is dat een sanctie opgelegd moet worden, zal de sportieve cel hiervan in kennis gesteld worden. De sportieve cel zal zich beraden over een eventuele sanctie en dit besluit meedelen aan het bestuur en de speler (en de ouders in geval van een minderjarige speler). Indien niet akkoord met de sanctie, kan er bezwaar ingediend worden bij het bestuur. Zij zullen het bezwaar behartigen en het bindend resultaat hiervan meedelen aan de sportieve cel en aan de speler (en de ouders in geval van een minderjarige speler).

 3. Volgende kosten zijn ten laste van of zullen worden verhaald op de betrokken speler/coach:

 • Kosten veroorzaakt door iedere uitsluiting, scheidsrechterverslag en/of het eventueel verschijnen voor de tuchtraad 

 • Boetes/kosten opgelegd door de bond aan een speler/coach

 • Bij beschadiging van zaal- of kantine infrastructuur.

7. Vertrouwenspersoon

Er is een vertrouwenspersoon voorzien waar je terecht kan. De naam en contactgegevens staan op onze website Vertrouwenspersoon (basket-stabroek.be).

 

8. Ongevallen

 1. Het ongevallenformulier wordt ingevuld door het slachtoffer en door de vaststellende arts. Dit formulier kan je bekomen via de coach, de ploegverantwoordelijke of op de website.

 2. Het volledig ingevulde aangifteformulier (ondertekend door de speler) verstuur je naar het secretariaat (binnen de 5 dagen) die het naar de verzekeraar opstuurt. 

 3. Alle verdere communicatie verloopt dan enkel nog tussen de betrokkene (die een dossiernummer krijgt) en de verzekeraar. De club heeft verder geen verplichtingen meer betreffende het ongeval. 

 4. Je neemt best van elk document dat je afgeeft een digitale kopie. 

 5. Tijdens de medische behandeling betaalt de betrokkene alle kosten. 

 6. Bij het einde van de behandeling moet een genezingsgetuigschrift ingevuld worden door de behandelende arts en alle onkostennota’s aan het ziekenfonds worden voorgelegd. Na tussenkomst vult het ziekenfonds het formulier “afrekening” in. Deze formulieren, volledig ingevuld en met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer moeten naar de verzekeraar gestuurd worden. 

 7. Pas nadat het secretariaat in bezit is van het genezingsgetuigschrift mag de speler opnieuw trainen en spelen. 

 

9. Klachtenprocedure

Een klacht met betrekking tot de trainingen (de coach, de spelers of ouders van andere spelers) wordt gemeld aan de ploegafgevaardigde of aan een bestuurslid. Indien de klacht niet binnen de ploeg kan opgelost worden, komt deze op de dagorde van de volgende vergadering van de sportieve cel. Die bespreekt, behandelt de klacht en zorgt voor de meest gepaste afhandeling.

 

10. Slotbepaling

 1. Alleen het bestuur kan beslissen over een probleem dat niet door het huidig huishoudelijk reglement voorzien werd.

 2. Het huishoudelijk reglement is steeds te raadplegen via https://www.basket-stabroek.be/huishoudelijk-reglement.

bottom of page