top of page

Huishoudelijk reglement

Richtlijnen voor de spelers 

Bij inschrijving in onze club aanvaarden alle leden en hun supporters het onderstaand huishoudelijk reglement. Ieder lid/supporter zal zich er dan ook op en naast het veld naar gedragen. Dit huishoudelijk reglement met duidelijke afspraken is een niet te missen instrument om het samenleven in clubverband, zonder misverstanden, mogelijk te maken.  
Bestuursleden, coaches en afgevaardigden van de club gaan ervan uit dat deze regels door iedereen gelezen en nageleefd worden. Eventuele opmerkingen kunnen steeds gericht worden naar het bestuur. 

Lidmaatschap - Aansluiting 
 • Ieder spelend lid betaalt een jaarlijks lidgeld. 

 • Eens het lidgeld, dat jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd, betaald is, wordt het niet meer terugbetaald. 

 • Het clublidmaatschap is pas vanaf de volledige betaling van het lidgeld voor het desbetreffende seizoen een feit. 

 • Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor de duur van 1 seizoen of de resterende periode van dat seizoen. 

 • Iedere speler dient ervoor te zorgen dat zijn jaarlijkse medische fiche in orde wordt gebracht en voor 1 augustus ter beschikking van het secretariaat wordt gesteld. Spelers die hun lidgeld niet betaald hebben voor aanvang van de competitie of waarvan de medische fiche niet in orde is binnen de voorop gestelde tijd, mogen niet deelnemen aan wedstrijden. 

 • Door nieuwe leden dient er bovendien een aansluitingsformulier ondertekend te worden. Bij minderjarigen dient het formulier eveneens te worden ondertekend door haar/ zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 • Door toetreding tot Basket Stabroek erkennen alle leden kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en zich daaraan te onderwerpen. 

Einde van het lidmaatschap 
 • Tenzij in de periode 1 mei – 31 mei, het secretariaat, een schriftelijk bericht van mutatie heeft ontvangen, wordt geacht dat het lid zijn lidmaatschap bij Basket Stabroek het volgende competitiejaar voortzet. Kosten voorvloeiende uit het niet correct stopzetten of niet correct overdragen van licentie zullen volledig aan het lid verrekend worden. 

 

Schorsing 
 • Het bestuur is bevoegd leden te schorsen indien daartoe aanleiding bestaat. 

 • Onder schorsing wordt verstaan een tijdelijke verbod op het deelnemen aan wedstrijden. Tijdens deze periode zal de speler zich steeds ter beschikking houden voor een oproep in een tuchtzaak of voor een geschillencommissie. 

 • Van een schorsing wordt de geschorste en zo mogelijk de Coach, schriftelijk in kennis gesteld. 

 • Over een schorsingsbesluit kan de geschorste in beroep gaan bij het Bestuur. 

 • Indien een lid door de Basketbal Vlaanderen wordt geschorst, wordt deze schorsing door de club overgenomen, zonder dat daartegen andere rechtsmiddelen openstaan dan in de reglementen van de bond voorzien. De duur van de schorsing zal door de bond bepaald worden. De geschorste MOET blijven trainen. 

 

Wedstrijden 
 • Alle twistpunten binnen de spelersgroep moeten binnen de groep opgelost worden via de coach en/ of ploegafgevaardigden. Indien nodig via het hoofd van de sportieve cel en/of het bestuur. 

 • Bij thuiswedstrijden is iedereen 30 minuten vóór aanvang van de match in de zaal in spelersoutfit aanwezig. 

 • Bij uitwedstrijden is iedereen stipt op het afgesproken uur ter plaatse. Iedereen is verplicht de coach of ploegverantwoordelijke te verwittigen. 

 • Waarschuw je coach op voorhand als je niet kan deelnemen aan een wedstrijd door ziekte of andere redenen. Bij afwezigheid van de coach wordt de ploegverantwoordelijke of het secretariaat  verwittigd. 

 • Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer. We rekenen hiervoor op de ouders en sympathisanten. 

 • Je identiteitskaart dien je steeds bij te hebben op wedstrijden. De boete die de club opgelegd krijgt omdat de identiteitskaart ontbreekt, wordt door de speler zelf betaald. 

 • Je blijft bij de ploeg (spelers en coach) vanaf de wedstrijdvoorbereiding (30 min. voor de start) tot na het douchen na de wedstrijd. Je zit dus niet op de tribune of in de cafetaria tijdens de rust van een wedstrijd. 

 • De coach is de “baas” van de ploeg, hij of zij heeft in de sporthal en op het terrein het laatste woord. Iedereen zal dit steeds respecteren. 

 • Zonder tegenstrevers of scheidsrechters geen wedstrijd. In alle omstandigheden blijven we ze benaderen als mensen die even graag van basket houden als dat wij dat doen. 

 • Volgende gedragingen zullen niet getolereerd worden: 

 • openlijk kritiek uiten op medespelers, 

 • openlijke agressie naar ouders en medespelers, openlijk obscene gebaren maken, protest tegen scheidsrechters op een ongeoorloofde wijze, ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en supporters. 

 • Iedere uitsluiting, scheidsrechtersverslag en het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, alsook de daardoor veroorzaakte onkosten. 

 • Enkel het bestuur kan hierop na overleg en in een unaniem besluit een uitzondering maken. 

 • De spelers dienen zich te douchen na iedere wedstrijd. 

 • Indien de ploeg over warming-up truitjes beschikt, dienen deze gedragen te worden tijdens de warming-up. 

 • Tijdens de wedstrijd dient het terrein net te worden gehouden: sportzakken netjes opgesteld, uitrustingen niet op de grond laten rondslingeren en na de match flessen of bekers opruimen, ook op verplaatsing. 

 

Coaches 
 • De coaches zorgen voor gevarieerde trainingen. 

 • Zij zijn stipt op tijd aanwezig op de trainingen en respecteren het afgesproken uur bij wedstrijden. 

 • Ingeval van afwezigheid verwittigen zij de spelers en/of de ouder(s), het Secretariaat en zorgen voor vervanging. De eventuele vergoeding voor deze vervanging wordt door de coach en zijn vervanger geregeld. 

 • De coach zal een aanwezigheidslijst van de trainingen bijhouden en zal tevens op het einde van het seizoen in samenspraak met het Sportieve cel een evaluatie maken per speler, dit om een soepele overdracht tussen de coaches mogelijk te maken. 

 • De coach moet er streng op toezien dat er een positieve groepssfeer heerst. Volgende gedragingen zal hij niet tolereren: openlijk kritiek uiten op medespelers, openlijke agressie naar ouders en medespelers, openlijk obscene gebaren maken, protest tegen scheidsrechters op een ongeoorloofde wijze, ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en supporters.  

 • Het is in eerste instantie de Coach die zal reageren. In een volgend stadium zal het bestuur ingrijpen door een oproeping met vermaning, een voorwaardelijke schorsing om te eindigen met een definitieve schorsing. 

 • Indien een coach sportieve vragen heeft, kan hij steeds terecht bij de leden van het sportieve cel en/of Bestuur. 

 

Ouders 
 • Aanbevelingen aan de ouders van de spelers 

 • Vertrouw uw kind toe aan de coach, laat de sportieve beslissingen en instructies over aan de coach en accepteer ook dat niet ieder speler dezelfde capaciteiten heeft. 

 • Geef geen kritiek op eigen spelers, noch op de tegenstanders of de scheidsrechters. 

 • Probeer zoveel mogelijk positieve punten boven te halen, dit zal de spelsfeer bevorderen. 

 • Maak tijd voor de sport van uw kind, en beloof niet te veel ( o.a. “als je zoveel punten maakt…” of “per punt krijg je …”), basket is een ploegsport geen individuele sport. 

 • Tracht als supporter op de hoogte te zijn van de fundamentele regels van het basket. 

 • De nevenactiviteiten zijn voor de club een belangrijke bron van inkomsten. Het wordt van de ouders verwacht dat zij zich voor deze nevenactiviteiten ten volle inzetten. 

 

Trainingen 
 • Trainingen starten en eindigen stipt. Wees dus op tijd ! (15 min. voor trainingstijd in de kleedkamer aanwezig en 5 min. voor aanvang van de training in sportkledij aanwezig in de zaal). 

 • Kom je uitzonderlijk toch te laat of moet je vroeger weg, dan wordt de reden hiervoor steeds aan de coach meegedeeld. Niemand verlaat de training zonder toestemming van de coach. 

 • Na de training of wedstrijd, thuis of op verplaatsing, dient men ervoor te zorgen dat de kleedkamer volledig netjes verlaten wordt. Alleen de spelers, coach en ploegbegeleider komen in de kleedkamer. 

 

Kledij en sporthygiëne 
 • De wedstrijdkledij zorgt voor de uitstraling van de club. Er wordt dan ook extra zorg aan besteed. 

 • Kies voor degelijke sportschoenen zonder zolen die markering nalaten. De sportvloer enkel betreden met je sportschoenen, schoenen waarmee je zowel binnen als buiten loopt, worden niet toegelaten. 

 • Draag geen oorringen, armbandjes, uurwerk … tijdens de training of wedstrijden. 

 • Lang haar wordt samengebonden (zowel voor meisjes als jongens). 

 • Douchen is verplicht na elke wedstrijd. Het douchen en aankleden in kleedkamers moet niet langer duren dan nodig. 

 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, breng desgewenst sporttas en gerief mee in de sportzaal en plaats deze ordentelijk in de zaal. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke zaken. 

 • GSM’s dienen uitgezet te worden tijdens de training en wedstrijd. 

 

Attitude 
 • Oefen en speel steeds met 100% inzet en blijf steeds beleefd en sportief, zelf bij een nederlaag. 

 • Trainingen worden niet nodeloos gestoord of zinloos onderbroken. 

 • Wees sportief voor ploegmaten en tegenstanders. Er wordt op geen enkel ogenblik discriminatie getolereerd tegenover andere spelers. 

 • Er wordt binnen de club discipline geëist van elke speler. Spelers die op training niet luisteren en niet doen wat de coach vraagt, zullen gesanctioneerd worden en bij herhaling uit de club worden gezet. 

 • Bij sportieve ontevredenheid dient deze in de eerste plaats met de coach besproken te worden. 

 • In een tweede fase kan het bestuur gecontacteerd worden. 

 • Iedere speler verzorgt zijn lichaam, Het overmatig gebruik van alcoholische dranken is niet toegelaten. In geen geval zullen geestverruimende middelen (drugs), of alles wat daaronder valt, getolereerd worden. Een speler die zich aan deze regels bezondigt, wordt automatisch voor onbepaalde duur geschorst. 

 • Toon respect voor tegenstander en scheidsrechters. Na de wedstrijd zal het voltallige team de scheidsrechters, tafelfunctionarissen en de tegenstander de hand drukken. 

 

Tuchtmaatregelen 
 • Als Basket Stabroek wensen wij een positieve uitstraling van onze spelers binnen het basketgebeuren. 

 • Daarom vinden wij een correcte houding onontbeerlijk. Bij het niet naleven van de basisgedragsregels zal de club zich steeds genoodzaakt zien om de spelers erop te wijzen en eventueel maatregelen te treffen. De betrokken ouders zullen daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 

 • Onder alle omstandigheden worden de beslissingen van de scheidsrechters gerespecteerd. 

 • Agressieve gebaren en onbehoorlijke taal horen niet op of naast het veld. 

 • Het beschadigen van publiciteitsborden of zaalinfrastructuur zal tot een boete leiden (= tenminste de kosten voor het herstellen, enz. …). 

 • Een jeugdspeler die een technische fout of uitsluiting oploopt tijdens een wedstrijd wordt door de coach onmiddellijk vervangen en eventueel bijkomend gesanctioneerd in verhouding met de aanleiding tot de technische fout of de uitsluiting en te beoordelen door de coach in overleg met de sportieve cel. 

 • In geval van boetes opgelegd door de Bond aan een speler zullen deze kosten door de club op de desbetreffende speler verhaald worden. De uitgesproken straf kan een voorwaardelijke schorsing tot een effectieve straf zijn. Wie in herhaling valt (recidiveert), riskeert een zwaardere sanctie. Deze sanctie zal steeds in overleg met het bestuur genomen worden. De communicatie naar de speler toe dient te gebeuren in aanwezigheid van de speler zelf, zijn coach en een lid van het bestuur.  

 

Samenhorigheid 
 • Trainen en spelen zijn niet voldoende. Je moet de ploeg en club nog wat extra bezorgen. Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken en aanwezig zijn bij een clubactiviteit georganiseerd door Basket Stabroek. Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur, want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis. 

 • Alle gekwetste spelers worden verwacht aanwezig te zijn op de wedstrijden/trainingen om hun medespelers aan te moedigen. 

 • We hopen dat onze jeugdspelers regelmatig de wedstrijden van de seniorploegen zullen volgen om hen aan te moedigen. Andersom verwachten we ook dat senior spelers bij wijze van aanmoediging aanwezig zijn bij enkele wedstrijden van de jeugd. Het bevordert de band binnen onze clubfamilie en de jeugd krijgt zo de kans om al kijkend heel wat op te steken. 

 

Klachtenprocedure

Een klacht met betrekking tot de trainingen (de coach, de spelers of ouders van andere spelers) wordt gemeld aan de ploegafgevaardigde of aan een bestuurslid. Indien de klacht niet binnen de ploeg kan opgelost worden, komt deze op de dagorde van de volgende vergadering van het sportieve cel. Deze bespreekt, behandelt de klacht en zorgt voor de meest gepaste afhandeling. 

 

Ongevallen
 • Het ongevallenformulier wordt ingevuld door het slachtoffer en door de vaststellende arts. Dit formulier kan je bekomen via de coach, de ploegverantwoordelijke of op de website (zie homepage > downloads > ongevallenverzekering). 

 • Het volledig ingevulde aangifteformulier (ondertekend door de speler) verstuur je naar het secretariaat (binnen de 5 dagen) die het naar de verzekeraar opstuurt. 

 • Alle verdere communicatie verloopt dan enkel nog tussen de betrokkene (die een dossiernummer krijgt) en verzekeraar. De club heeft verder geen verplichtingen meer betreffende het ongeval. 

 • Neem van elk document dat je afgeeft best een digitale kopie. 

 • Tijdens de medische behandeling betaalt de betrokkene alle kosten. 

 • Bij het einde van de behandeling moet een genezingsgetuigschrift ingevuld worden door de behandelende arts en alle onkostennota’s aan de ziekenkas worden voorgelegd. Na tussenkomst vult de ziekenkas het formulier “afrekening” in. Deze formulieren, volledig ingevuld en met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer moeten naar de verzekeraar gestuurd worden. 

 • Pas nadat het secretariaat in bezit is van het genezingsgetuigschrift mag de speler opnieuw trainen en spelen. 

Slotbepaling
 • Alleen het Bestuur kan beslissen in verband met een probleem dat niet door huidig reglement wordt geregeld. 

 • Door het betalen van het lidgeld, en als zodanig lid te worden van de club, aanvaardt het lid tevens het huishoudelijk reglement van onze club Basket Stabroek. 

 • Elk lid van de club kan op eenvoudige verzoek een kopie van het huishoudelijk reglement verkrijgen via de ploegverantwoordelijke of het bestuur. 

 • Het huishoudelijk reglement is steeds te raadplegen op de website www.basket-stabroek.be

bottom of page